Algemene voorwaarden

Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als ouder(s), en kan iedere natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
Opdrachtnemer: “Special Power Kids”, gevestigd te Groningen. “Special Power Kids” levert persoonlijke diensten aan ouders en kinderen, bedrijven en instellingen.
Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
Offerte of voorstel: een formele aanbieding van werkzaamheden van “Special Power Kids” aan de opdrachtgever.

Toepasbaarheid
De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Offerte of voorstel
Elke offerte of voorstel is vrijblijvend tenzij ze een termijn voor
aanvaarding bevat. Indien een voorstel/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever schriftelijk (mail) aanvaard en/of bevestigd, heeft deze het recht het aanbod/voorstel binnen twee dagen na ontvangst van deze bevestiging/aanvaarding te herroepen.
Wordt het aanbod/voorstel na deze 2 dagen herroepen dan zijn de kosten van het afgesproken voorstel/aanbod voor de opdrachtgever.

Totstandkoming van samenwerkingsovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door opdrachtnemer in
opdracht van opdrachtgever uitgebrachte voorstel aantoonbaar door opdrachtgever is goedgekeurd.

Verplichting van de opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een voorstel en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Geheimhouding
Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan.
Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de kindercoach en de betreffende (ouders van) cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen kindercoach en cliënt. Nogmaals met in achtneming van het hierboven genoemde punt.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Honorarium, kosten, tarieven
Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen.
Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

Betaling
Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.
Indien opdrachtgever niet onder de onder de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, worden vertragingskosten in rekening gebracht en kan een incassobureau worden ingeschakeld.
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Leveringstermijn
Termijnen waarbinnen de opdrachten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Opzegging en annulering
Wanneer een afspraak is gemaakt kan deze uiterlijk 24 uur van tevoren worden gewijzigd of geannuleerd. Lukt het opdrachtgever niet om mij binnen deze tijd te mailen of te bellen dan wordt het tarief van de afspraak in rekening gebracht.
Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.
De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:
in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
bij liquidatie van zijn bedrijf.
De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach kan worden verwacht.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de
opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Overmacht
In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
Voor zover de werkzaamheden vallen onder het vakgebied van de belangenbehartiger/beroepsvereniging waarbij Special Power Kids is aangesloten, dan is Special Power Kids gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie is geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.
KVK-nummer: 83436545 BTW-nummer: NL003821099B77